Sådan arbejder vi med ledelse

Enhver organisations ledergruppe har et behov for at arbejde på en fælles platform: Have et fælles sprog for ledelse,   arbejde på et fælles værdigrundlag, være enige om operationaliseringen af værdierne og være enige om prioriteringen af ledelsesopgaver på kort og lang sigt.

ledelseDer er behov for at lederne opfatter ledelse som et fælles ansvar. Derudover har den enkelte leder behov for at udvikle sin egen ledelsesstil ved at arbejde med nogle personlige mål som kan understøttes gennem træning og kursusvirksomhed.

Når Point of View arbejder med interne udviklingsforløb i og for ledelsen, sigter vi efter at opbygge en fælles ledelseskultur, at udvikle den enkelte leder og koble ledelsesudviklingen til udviklingen af medarbejdere og organisation. Derfor er vores forslag til ledelsesudvikling bygget op af tre elementer: en individuel del, en modulopbygget fællesdel og en netværksdel der sigter på at udvikle organisationen.

Det individuelle forløb

Det individuelle forløb tager udgangspunkt i en kompetenceprofil af hver enkelt leder. Profilen suppleres med lederens egne data og præferencer indsamlet via spørgeskema, og med udgangspunkt i dette materiale gennemføres en samtale mellem den enkelte leder og en konsulent fra Point of View. På grundlag af samtalen, de indsamlede data og kompetenceprofilen udarbejder Point of View et personligt udviklingsprogram for lederen. Det personlige udviklingsprogram er til lederens eget brug og vil ikke være tilgængeligt for

I forbindelse med den individuelle del har vi mulighed for at drøfte relevansen af de enkelte kursusmodulers indhold med hver leder. Derved får både den erfarne og mindre erfarne leder feedback tilpasset eget behov.Ved afslutningen af forløbet gennemføres en individuel opfølgningssamtale med hver enkelt leder.

Det fælles forløb

De fælles kursusmoduler opbygges meget fleksibelt og med skræddersyet indhold til  den enkelte virksomhed. Eksempel på valgte temaer for fire moduler:

Modul 1: At være leder i virksomheden
Modulet skal sikre en ledergruppe som kan udmønte lederrollen med deres individuelle lederstil – så længe lederne samarbejder effektivt for at nå de fælles mål og er loyale over for resten af organisationen. Modulet etablerer et fælles sprog og en fælles referenceramme for ledelse i organisationen.

Modul 2: Ledelse gennem andre
Resultater i organisationen skabes ved at lederne forstår at bruge medarbejdernes potentiale og få det til at vokse. Formålet med modulet er at give deltagerne værktøj til at motivere medarbejderne og delegere optimalt.

Modul 3: Lederens personlige kommunikation
Et væsentligt værktøj til at lede gennem andre er kommunikation, og det er derfor vigtigt at lederen kender sine personlige virkemidler. På modulet vil vi fokusere på medarbejderdialogen (f.eks. i medarbejder-samtalen og den “svære” samtale) til at få afklaret og afstemt medarbejderens forventninger til jobbets rammer og udvikling.

Modul 4: Operationalisering af virksomhedens værdier
På modulet vil vi udkrystallisere de centrale værdier for virksomheden. Der er behov for at operationalisere værdierne, dvs. at fastlægge hvad de betyder for den enkelte leder i dagligdagen, og der er behov for at inddrage medarbejderne i en diskussion af værdierne så medarbejderne også føler ejerskab for værdierne.

Mellem de enkelte moduler får deltagerne konkrete opgaver som skal løses og udmøntes. Hele forløbet er teoretisk gennemdokumenteret, og det bygger på hårdt arbejde og en positiv indstilling.

Organisatorisk forankring

Umiddelbart er der tre konkrete organisatoriske forankringer af ledelsesudviklingen som beskrevet: Den enkelte leder vil arbejde systematisk med situationsbestemt ledelse, delegeringsplaner og motivation (hjemmeopgave efter modul 2), den enkelte leder vil få meget stærke kommunikative redskaber til at skabe, udvikle og vedligeholde en ligeværdig og konstruktiv feedback som en del af sin coachrolle (hjemmeopgave efter modul 3), medarbejderne bliver fortrolige med organisationens værdier ved at skabe et bredt ejerskab til værdierne i virksomheden.

Vi foreslår at ledergruppen opdeles i netværksgrupper som gennem hele forløbet har mulighed for at diskutere og fastholde hinanden på de individuelle udviklingsprogrammer, hjemmeopgaver og andre refleksioner over udviklingsforløbet.

Endelig er det en naturlig konsekvens af ledelsestræningen at organisationens udviklingssamtaler, værdigrundlag, personalehåndbog osv. justeres i overensstemmelse med ledelsesgruppens diskussioner og de værktøjer der er forbundet med træningen.

Kontakt os venligst for et tilbud pov@pov.dk