Værdibaseret ledelse

Nogle gange kan man ikke tælle det, der virkeligt tæller. Værdibaseret ledelse er en strategisk ledelsesform, der sikrer, at jeres organisation eller virksomhed også mestrer det, der er svært at tælle, men som du godt ved tæller mest i den sidste ende: loyale og motiverede medarbejdere i en fleksibel organisation.

Point of View har stor erfaring med at hjælpe organisationer og virksomheder med at afdække og beskrive det fælles værdigrundlag, som skaber en fælles ånd og referenceramme for lederes og medarbejderes adfærd. Med værdibaseret ledelse bliver den enkelte medarbejder eller afdeling i organisationen en strategisk udviklende enhed i sig selv.

Vi lever i en tid, hvor de værdier og holdninger, der typisk har dannet basis for lederskabet og udviklingen af en organisation eller virksomhed, er kommet under pres. Verden forandrer sig med stor hast med nye og større krav til effektivitet og konkurrencedygtighed – på markeder med globale spillere og stigende kompleksitet. Medarbejdere siger “nej tak” til regler og topstyring, men kræver indflydelse på egen arbejdssituation og mening med arbejdet. Og hvis ikke det kommer hurtigt, prøver de bare hos naboen.

Formålet med værdibaseret ledelse er at styrke organisationens fleksibilitet i mødet med de nye krav fra omverden. Ledelsesformen tager afsæt i formulering af et værdigrundlag, som giver retningslinjer for lederes og medarbejderes adfærd og daglige gøremål, og alle medarbejdere skal kunne identificere sig med og stå inde for værdierne.

Værdierne skal således være en rettesnor, for de holdninger og den adfærd ledere og medarbejdere værdsætter hos hinanden, og værdierne skal derfor være en integreret del af virksomhedskulturen. Hvordan værdierne bliver dét varierer fra organisation til organisation. Point of Views konsulenter er rutinerede i at designe processer til formulering og implementering af værdier, der tager udgangspunkt i organisationens kultur, udviklingsstadium og ambitionsniveau.

Kontakt os venligst for at få flere oplysninger eller et konkret tilbud pov@pov.dk

 

Rådgivning og facilitering

En organisation og dens ledere og medarbejdere udvikler sig altid sammen. Nogle gange er fokus mere på organisationens udvikling end på den enkelte leders eller medarbejders udvikling. Der kan være tale om behov for at sammenlægge afdelinger, gennemanalysere arbejdsgange og samarbejdsformer, udvikle fælles holdninger og værdier, tage temperaturen på arbejdsmiljøet, afholde et seminar for at gennemdrøfte et eller flere emner eller evaluere en indsats.

Point of View har lang erfaring i at gennemføre processer hvor fokus er på organisationens udvikling. Der kan være tale om kortvarige engagementer som f.eks. et to-dages-seminar eller en længere proces hvor mange facetter i organisationen bliver berørt. Uanset opgavens størrelse tager vi altid udgangspunkt i kundens behov og tilrettelægger et forløb der matcher behovet. Kontakt os venligst for et tilbud pov@pov.dk

Teambuilding

Point of View har mange erfaringer med at udvikle medarbejdere, så de bliver styrket til at arbejde med projekter og i team. Dette omfatter f.eks. kompetencer til at indgå i forskellige typer samarbejde, til at kommunikere med forskellige typer mennesker og til at løse konflikter.

MB1Målet med teambuilding er, at deltagerne bliver bevidst om egne teamroller og dermed bliver introduceret til deres styrker og svagheder i teamsamarbejdet. Og at den enkelte anerkender og værdsætter de kompetencer andre teammedlemmer besidder.

Gennem træningen bliver teamets medlemmer bevidst om værdien af fælles mål og spilleregler og får værktøj til at fastlægge værdier og spilleregler. Deltagerne lærer at bruge feedback som et redskab til at udvikle teamet.

Træningen kan bruges til såvel nye som etablerede team der gerne vil hurtigt i gang med et godt samarbejde.

Point of View tilbyder bl.a. at teste teamets medlemmer som baggrund for at tegne en profil over teamets mere eller mindre stærke sider. Profilen er et godt udgangspunkt for at bygge videre på teamets styrker. Se mere om profilen på > Garudas Fokusprofil som Point of View er certificeret i brugen af.

For mange af os hænger arbejdsglæde nøje sammen med forholdet til vore kolleger. Når Point of View træner samarbejdet mellem mennesker i en organisation, virksomhed, afdeling eller projektgruppe, sigter vi ikke alene efter at fylde op i den enkelte medarbejders kommunikative værktøjskasse.

Formålet med at træne kommunikation og samarbejde med kolleger er at give alle den samme viden om og forståelse for, hvordan forskellige former for adfærd påvirker kommunikationen og samarbejdet mellem kolleger. Samtidig med at deltagerne kommer til at opfatte kommunikationen som et personligt ansvar og samarbejdet som et fælles ansvar. Vi styrker også følelsen af at tilhøre et team – og kobler medarbejdernes individuelle udvikling sammen med organisationens vækst og forandring.

Under træningen sætter vi fokus på deltagernes personlige virkemidler i kommunikationen med andre mennesker – hvad enten de skal indhente eller formidle information, stille krav og sætte rammer eller tilbyde valgmuligheder – og giver dem indsigt i egen og andres foretrukne måde at arbejde og samarbejde på.

Vi gennemgår kommunikationens spilleregler, introducerer værktøjer til at flytte deltagernes kommunikation i en hensigtsmæssig retning og træner værktøjerne ud fra dagligdags situationer. Som et resultat af træningen vil deltagerne føle sig beriget af den forskellighed som kollegerne repræsenterer – og de vil være klædt kommunikativt på til at navigere – også i konfliktfyldt farvand.

 

Sådan arbejder vi med ledelse

Enhver organisations ledergruppe har et behov for at arbejde på en fælles platform: Have et fælles sprog for ledelse,   arbejde på et fælles værdigrundlag, være enige om operationaliseringen af værdierne og være enige om prioriteringen af ledelsesopgaver på kort og lang sigt.

ledelseDer er behov for at lederne opfatter ledelse som et fælles ansvar. Derudover har den enkelte leder behov for at udvikle sin egen ledelsesstil ved at arbejde med nogle personlige mål som kan understøttes gennem træning og kursusvirksomhed.

Når Point of View arbejder med interne udviklingsforløb i og for ledelsen, sigter vi efter at opbygge en fælles ledelseskultur, at udvikle den enkelte leder og koble ledelsesudviklingen til udviklingen af medarbejdere og organisation. Derfor er vores forslag til ledelsesudvikling bygget op af tre elementer: en individuel del, en modulopbygget fællesdel og en netværksdel der sigter på at udvikle organisationen.

Det individuelle forløb

Det individuelle forløb tager udgangspunkt i en kompetenceprofil af hver enkelt leder. Profilen suppleres med lederens egne data og præferencer indsamlet via spørgeskema, og med udgangspunkt i dette materiale gennemføres en samtale mellem den enkelte leder og en konsulent fra Point of View. På grundlag af samtalen, de indsamlede data og kompetenceprofilen udarbejder Point of View et personligt udviklingsprogram for lederen. Det personlige udviklingsprogram er til lederens eget brug og vil ikke være tilgængeligt for

I forbindelse med den individuelle del har vi mulighed for at drøfte relevansen af de enkelte kursusmodulers indhold med hver leder. Derved får både den erfarne og mindre erfarne leder feedback tilpasset eget behov.Ved afslutningen af forløbet gennemføres en individuel opfølgningssamtale med hver enkelt leder.

Det fælles forløb

De fælles kursusmoduler opbygges meget fleksibelt og med skræddersyet indhold til  den enkelte virksomhed. Eksempel på valgte temaer for fire moduler:

Modul 1: At være leder i virksomheden
Modulet skal sikre en ledergruppe som kan udmønte lederrollen med deres individuelle lederstil – så længe lederne samarbejder effektivt for at nå de fælles mål og er loyale over for resten af organisationen. Modulet etablerer et fælles sprog og en fælles referenceramme for ledelse i organisationen.

Modul 2: Ledelse gennem andre
Resultater i organisationen skabes ved at lederne forstår at bruge medarbejdernes potentiale og få det til at vokse. Formålet med modulet er at give deltagerne værktøj til at motivere medarbejderne og delegere optimalt.

Modul 3: Lederens personlige kommunikation
Et væsentligt værktøj til at lede gennem andre er kommunikation, og det er derfor vigtigt at lederen kender sine personlige virkemidler. På modulet vil vi fokusere på medarbejderdialogen (f.eks. i medarbejder-samtalen og den “svære” samtale) til at få afklaret og afstemt medarbejderens forventninger til jobbets rammer og udvikling.

Modul 4: Operationalisering af virksomhedens værdier
På modulet vil vi udkrystallisere de centrale værdier for virksomheden. Der er behov for at operationalisere værdierne, dvs. at fastlægge hvad de betyder for den enkelte leder i dagligdagen, og der er behov for at inddrage medarbejderne i en diskussion af værdierne så medarbejderne også føler ejerskab for værdierne.

Mellem de enkelte moduler får deltagerne konkrete opgaver som skal løses og udmøntes. Hele forløbet er teoretisk gennemdokumenteret, og det bygger på hårdt arbejde og en positiv indstilling.

Organisatorisk forankring

Umiddelbart er der tre konkrete organisatoriske forankringer af ledelsesudviklingen som beskrevet: Den enkelte leder vil arbejde systematisk med situationsbestemt ledelse, delegeringsplaner og motivation (hjemmeopgave efter modul 2), den enkelte leder vil få meget stærke kommunikative redskaber til at skabe, udvikle og vedligeholde en ligeværdig og konstruktiv feedback som en del af sin coachrolle (hjemmeopgave efter modul 3), medarbejderne bliver fortrolige med organisationens værdier ved at skabe et bredt ejerskab til værdierne i virksomheden.

Vi foreslår at ledergruppen opdeles i netværksgrupper som gennem hele forløbet har mulighed for at diskutere og fastholde hinanden på de individuelle udviklingsprogrammer, hjemmeopgaver og andre refleksioner over udviklingsforløbet.

Endelig er det en naturlig konsekvens af ledelsestræningen at organisationens udviklingssamtaler, værdigrundlag, personalehåndbog osv. justeres i overensstemmelse med ledelsesgruppens diskussioner og de værktøjer der er forbundet med træningen.

Kontakt os venligst for et tilbud pov@pov.dk

Projektledelse

Styrk din projektledelse

Ordet projekt bliver brugt om mange forskellige opgaver. I Point of View bruger vi  ordet projekt om en afgrænset opgave der er udviklingspræget og som har et klart mål. I vores forstand er projekter proaktive fordi de adskiller sig fra sædvanlige driftsopgaver og er med til at skabe den fremtidige virkelighed for organisationen. Netop derfor kræver projektet ofte flere forskellige former for faglighed og erfaring og en tværfaglig sammensætning af projektgruppen fordi den ekspertise projektet har brug for, meget sjældent er placeret et sted i organisationen.

MB3> Værktøjskassen EFFEKTIV PROJEKTSTYRING VER 6

> Læs om, hvordan I kan måle jeres projektkapacitet

> Efterår 2018: Deltag på Point of Views projektlederuddannelse og optjen ECTS-point

En definition af projekter gør det ikke alene. Det er vores erfaring at en af fordelene ved at gennemføre intern træning i projektarbejde er at organisationen får en fælles forståelse af hvad godt projektarbejde er.

Vores uddannelse af projektledere har tre moduler:

Første modul beskæftiger sig med projektbeskrivelse, planlægning og styring. Nærmere bestemt får deltagerne svar på: Hvad der kendetegner et projekt? Hvordan kan man planlægge aktiviteterne i et projekt? Hvilke interessenter har projektet? Hvordan skriver man et kommissorium for projektet? Hvilke kompetencer skal projektlederen besidde? Alt i alt skaber det første modul en fælles referenceramme og et fælles sprog for projekter og projektledelse.

Andet modul giver projektlederen træning i at styre processen i projektgruppen. Modulet fokuserer på: De forskellige opgaver og forskellige roller i projektgruppen, Hvilke projektmedarbejdere er gode til hvilke opgaver? Hvordan bliver alle roller dækket når projektgruppens sammensætning er givet på forhånd? Hvordan skaber man klare “kontrakter” mellem projektgruppens medlemmer og projektlederen? Delegering til og coaching af projektmedarbejderne.

Det tredje moduls hovedindhold er at give deltagerne træning i at formidle projektgruppens arbejde og resultater ved at fokusere på: Hvem er målgruppen for informationen og hvad er deres behov for information, viden, beslutningsgrundlag og lignende? Hvordan analyserer man interessenternes behov for inddragelse og information. Håndtering af modstand, f.eks. gennem inddragelse af kritikere.

Vi har endvidere meget god erfaring med at indlede et projektlederforløb med en individuel samtale med hver projektleder. I samtalen tager vi afsæt i en personlighedstest og taler om projektlederens styrker og udviklingsområder som projektleder.

Fællers for de tre moduler er at undervisningsformen kombinerer teoretiske oplæg, øvelser og træning af deltagernes personlige præstationer. Modulerne er typisk af hver to dages varighed med fire-seks uger mellem modulerne. Mellem modulerne får deltagerne konkrete opgaver som skal løses og udmøntes. Typisk arbejder deltagerne med et konkret – ikke opfundet – projekt og udmønter træningens værktøjer i det konkrete forløb i projektet.

> Ledelsesforankring er afgørende

> Træn også jeres projektmedarbejdere

> Kontakt os venligst for yderligere oplysninger om vores uddannelse af projektledere og projektarbejde i øvrigt i netop din organisation.